Stichting

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen en het opkomen voor de rechten van mensen die dreigend of feitelijk dak- en/of thuisloos zijn, alsmede het schenken van aandacht aan mensen met problematisch middelengebruik, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van mensen die dreigend of feitelijk dak- en/of thuisloos zijn;
b. het vervullen van een proactieve rol inzake het beleid omtrent mensen die dreigend of feitelijk dak- en/of thuisloos zijn;
c. het organiseren van de deelnemers en het bieden van een platform aan de deelnemers;
d. het samenwerken met aanverwante organisaties;
e. het beschermen en versterken van de positie van de deelnemers, ook in hun relatie met instellingen en instanties;
f. het bundelen van kennis en ervaring en het ter beschikking stellen daarvan aan beleidsbepalers, de deelnemers en samenwerkende partners van de stichting;
g. het bevorderen van een gevarieerd aanbod van hulp- en steunsystemen voor de deelnemers; alsmede
h. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder mede wordt verstaan preventieve zorg en nazorg.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting Werkplaats COMO is opgericht 12 december 2017.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close